สอบราคาซื้อเครื่่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด ๔๕๐๐๐ บีทียู พร้อมค่าติดตั้ง จำนวน ๒๗ เครื่อง

( สำเนา )
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด ๔๕๐๐๐ บีทียู พร้อมค่าติดตั้ง จำนวน ๒๗ เครื่อง
             คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อเครื่่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด ๔๕๐๐๐ บีทียู พร้อมค่าติดตั้ง จำนวน ๒๗ เครื่อง ตามรายการ ดังนี้
                  เครื่่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 45000 บีทียู พร้อมค่าติดตั้ง จำนวน ๒๗  เครื่อง
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานบริหารและการคลัง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไปกำหนดดูสถานที่ติดตั้ง ในวันที่  6 กรกฎาคม 2560 เวลา 10:00 น. ณ งานบริหารและการคลัง อาคารบรรยายรวม 5 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ งานบริหารและการคลัง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.sci.tu.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๕๖๔-๔๔๔๐-๕๙ ต่อ ๒๐๑๗-๘ ในวันและเวลาราชการ
                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
(รองศาสตราจารย์ปกรณ์ เสริมสุข)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำเนาถูกต้อง
(นางสาว สุลภี พลสงคราม)
 นักวิชาการพัสดุ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐
 โดย นางสาว สุลภี พลสงคราม นักวิชาการพัสดุ
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 5/2560