สาขาวิชาฟิสิกส์ (Department of Physics)

รายละเอียด (ย่อ) :

มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่ประสบการณ์ การสร้างผลงานวิจัยที่สามารถประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศ

รายละเอียดภาควิชา :

ภาควิชาฟิสิกส์เป็นหน่วยงานที่ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์ ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ และวัสดุศาสตร์ ที่มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานทั่วไป ความรู้ขั้นพื้นฐานและขั้นสูงในสาขาวิชาที่ศึกษา มีความสามารถในการวิจัยพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม มีวิสัยทัศน์ก้าวหน้า มีความคิดริเริ่ม มีความเป็นผู้นำ มีคุณธรรม จริยธรรม มีวิจัยและรับผิดชอบต่อสังคม เป็นหน่วยงานที่สร้างองค์ความรู้และการวิจัยพัฒนาทางด้านฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ และวัสดุศาสตร์ที่มีคุณค่าทางวิชาการ ตลอดจนให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และส่งเสริมการทำบุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมไทย

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต ภาควิชาฟิสิกส์

ภาควิชาฟิสิกส์ ได้มีการเปิดสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตใน 3 สาขา ได้แก่

สาขาฟิสิกส์
เป็นวิชาที่เรียนรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางกายภาพต่างๆทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและมนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น ซึ่งสามารถอธิบายหลักการทางทฤษฏีและทดลองปฏิบัติได้ โดยจะเน้นเรียนทางด้านกลศาสตร์ ไฟฟ้าแม่เหล็ก แสง และสมบัติต่างๆของสสาร ตลอดจนการคิดและวิเคราะห์ในส่วนของเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับการทดลองและงานวิจัยเพื่อก่อให้เกิดการสร้างเทคโนโลยีใหม่

สาขาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์
เป็นหลักสูตรที่รวมองค์ความรู้ทางด้านฟิสิกส์และอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้นักศึกษาที่จบไปมีความรู้และความสามารถในการผสมผสานฟิสิกส์และอิเล็กทรอนิกส์เข้าด้วยกัน โดยจะเน้นการเรียนทางด้านอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น จงจรอนาลอก วงจรดิจิตอล การสร้างเครื่องมือวัดต่างๆ ตลอดจนการสร้างตัวเซ็นเซอร์และทรานสดิวเซอร์ นอกจากนี้ยังเน้นเรียนทางด้านไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยุกต์ใช้ในการสร้างหุ่นยนต์ขนาดเล็กและการควบคุมฮาร์ดแวร์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อให้นักศึกษาที่จบได้มีความชำนาญทางด้านคอมพิวเตอร์ด้วย

สาขาวัสดุศาสตร์
เป็นสาขาวิชาที่เน้นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง กระบวนการผลิต สมบัติของวัสดุโลหะ เซรามิก และโพลิเมอร์และการประยุกต์ใช้งานวัสดุ นอกจากบัณฑิตได้ผ่านการเรียนวิชาบรรยายแล้ว บัณฑิตยังได้ผ่านการศึกษาดูงานในโรงงานอุตสาหกรรม การฝึกงานรวมทั้งการเรียนวิชาปฏิบัติการทางวัสดุศาสตร์ ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมกระบวนการผลิตวัสดุ การวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาค และการหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ