ดร.วุฒิพล สินธุนาวารัตน์ ได้รับรางวัล The World’s Most Influential Scientific Minds 2015

ThomsonReuters2015
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 Thomson Reuters ได้มอบรางวัล The World’s Most Influential Scientific Minds 2015 แก่อาจารย์ ดร.วุฒิพล สินธุนาวารัตน์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

รางวัลดังกล่าว Thomson Reuters ได้ทำการคัดเลือกนักวิจัยที่มีงานวิจัยอยู่ในระดับฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ISI ซึ่งถูกอ้างอิงในช่วงระหว่าง ค.ศ.2003-2013 และมีการอ้างอิงติดอยู่ในอันดับ 1 เปอร์เซ็นต์ แรกของโลก เมื่อเทียบกับผลงานวิจัยในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกัน

อาจารย์ ดร.วุฒิพล มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาทฤษฎีจุดตรึงและการประยุกต์ (Fixed Point Theory)