รับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

Application Form Online

ประกาศ "การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560"

Download


สมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา Online (Application Form Online)

สมัคร Online

ติดต่อเพิ่มเติม

นายครรชิต วิริยาพันธ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
โทร. 02-564-4440 ต่อ 2094

หลักฐานใช้ในการสมัคร

นำเอกสารฉบับจริงมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์
1)รูปถ่าย 2 รูป ขนาด 1 นิ้ว
2) บัตรประจำตัวประชาชน
3) ทะเบียนบ้าน
4) วุฒิการศึกษาปริญญาตรี/โท
5) ใบรับรองวุฒิการศึกษา
6) ผลสอบ TU-GET (หรือใบเสร็จรับเงินค่าสมัครสอบTU-GET )
7) ค่าสมัครสอบ จำนวน 350 บาท (โอนค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จำนวน 350 บาท ผ่านธนาคารกรุงไทย สาขามธ.ศูนย์รังสิต ชื่อบัญชี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. เลขที่บัญชี 475-0-63900-1