รับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (Admission to graduate studies)

Application Form Online

ประกาศ "การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2"

Announcement for admission to graduate studies academic year 2561 round 2"

Download


สมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา Online (Application Form Online)

สมัคร Online

ติดต่อเพิ่มเติม (Contact)

นายครรชิต วิริยาพันธ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
โทร. 025644440-79 ต่อ 2094


Contact

Mr.Khanchit Wiriyapan
Faculty of Science and Technology
Thammasat University, Rangsit Campus.
99 Moo 18, Paholyothin Road,
Klong Luang, Rangsit, Pathumthani 12121
Tel.+66 (0)25644440-79 ext. 2094

หลักฐานใช้ในการสมัคร

นำเอกสารฉบับจริงมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์
1)รูปถ่าย 2 รูป ขนาด 1 นิ้ว
2) บัตรประจำตัวประชาชน
3) ทะเบียนบ้าน
4) วุฒิการศึกษาปริญญาตรี/โท
5) ใบรับรองวุฒิการศึกษา
6) ผลสอบ TU-GET (หรือใบเสร็จรับเงินค่าสมัครสอบTU-GET )
7) ค่าสมัครสอบ จำนวน 350 บาท
(500 บาท สำหรับภาคพิเศษ)
โอนค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ
ผ่านธนาคารกรุงไทย สาขามธ.ศูนย์รังสิต
ชื่อบัญชี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ.
เลขที่บัญชี 475-0-63900-1


The evidence used in the application.

Candidates will be required to present the original documents on the interview day.
1) Two photos of 1 inch
2) A copy of ID card
3) A copy of household registration
4) Transcript in Master Degree / Doctor Degree
5) Certificate of Education
6) TU-GET result (or receipt of TU-GET application fee
7) Examination Fee 350 baht (for Special program 500 baht)
Transfer the examination fee by Krungthai bank transfer,
Account Name : Faculty of Science and Technology, Thammasat University,
Account Number : 475-0-63900-1