รับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

Application Form Online

ประกาศ "การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 3"

Download


สมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา Online (Application Form Online)

สมัคร Online

ติดต่อเพิ่มเติม

นายครรชิต วิริยาพันธ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
โทร. 02-564-4440 ต่อ 2094

หลักฐานใช้ในการสมัคร

นำเอกสารฉบับจริงมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์
1)รูปถ่าย 2 รูป ขนาด 1 นิ้ว
2) บัตรประจำตัวประชาชน
3) ทะเบียนบ้าน
4) วุฒิการศึกษาปริญญาตรี/โท
5) ใบรับรองวุฒิการศึกษา
6) ผลสอบ TU-GET (หรือใบเสร็จรับเงินค่าสมัครสอบTU-GET )
7) ค่าสมัครสอบ จำนวน 350 บาท (โอนค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จำนวน 350 บาท ผ่านธนาคารกรุงไทย สาขามธ.ศูนย์รังสิต ชื่อบัญชี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. เลขที่บัญชี 475-0-63900-1