ผู้บริหารคณะ

รศ. ดร. สมชาย ชคตระการ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รศ. ดร. สุเพชร จิรขจรกุลรองคณบดีฝ่ายบริหารและการคลัง รศ. ดร. กิตติพัฒน์ อุโฆษกิจ
รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และบัณฑิตศึกษา
รศ. ดร. เยาวพา จิระเกียรติกุล
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา
ผศ. ดร. สุภกร บุญยืน
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
ผศ. ดร. นิรมล ศากยวงศ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
ดร. วสิศ ลิ้มประเสริฐ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผศ. ดร. พักตร์เพ็ญ ภูมิพันธ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร
รศ. ดร. วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา
ดร. พนิชากรณ์ ใจยงค์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
อาจารย์ ดร. สุริยะกิจ ย่อมมี
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ผศ. ดร. ดุสิต อธินุวัฒน์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย
ดร. สรณ์ สุวรรณโชติ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ