Loading...

Department

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ (Department of Mathematics and Statistics)

ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ ปริญญาเอกเพื่อทำงานในด้านการศึกษา การวิจัย การเงิน การธนาคารการประกันภัยและเทคโนโลยี สารสนเทศ

เข้าสู่เว็บไซต์ภาควิชา
สาขาวิชาฟิสิกส์ (Department of Physics)

มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่ประสบการณ์ การสร้างผลงานวิจัยที่สามารถประยุกต์ใช้ในการ พัฒนาประเทศ

เข้าสู่เว็บไซต์ภาควิชา
สาขาวิชาเคมี (Department of Chemistry)

มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่ประสบการณ์ การสร้างผลงานวิจัยที่สามารถประยุกต์ใช้ในการ พัฒนาประเทศ

เข้าสู่เว็บไซต์ภาควิชา
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Department of Computer Science)

สร้างบุคลากรทางคอมพิวเตอร์ที่เปี่ยมด้วยความรู้ มีคุณธรรม เข้าใจและช่วยเหลือสังคมเป็นกำลัง สำคัญของประเทศ

เข้าสู่เว็บไซต์ภาควิชา
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (Department of Agricultural Technology)

บัณฑิตและมหาบัณฑิตสามารถทำงานในภาครัฐ และเอกชน เช่น กรมวิชาการเกษตร บริษัทเมล็ด พันธุ์ กรมปศุสัตว์ ฟาร์มเอกชน โรงงานอาหารสัตว์

เข้าสู่เว็บไซต์ภาควิชา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Department of Environmental Science)

บัณฑิตจะมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในการจัดการทรัพยากรสิ่ง แวดล้อมและการควบคุมลพิษ

เข้าสู่เว็บไซต์ภาควิชา
สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน (Department of Sustainable Development Technology)

บัณฑิตสามารถให้บริการวิชาการสู่สังคม เรื่องระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ในการ ฝึกอบรมบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจและหน่วยงาน...

เข้าสู่เว็บไซต์ภาควิชา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การอาหาร (Department of Food Science and Technology)

บัณฑิตจะสามารถนำความรู้การแปรรูปอาหาร การ พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารการตรวจสอบในการ ควบคุมคุณภาพอาหาร ไปประกอบอาชีพทั้งภาครัฐเอกชนและ...

เข้าสู่เว็บไซต์ภาควิชา
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (Department of Biotechnology)

ได้ก่อตั้งขึ้นเป็นแห่งแรก ในประเทศไทย ที่เปิดสอน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตและมหาบัณฑิต

เข้าสู่เว็บไซต์ภาควิชา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ

ได้ก่อตั้งขึ้นเป็นแห่งแรก ในประเทศไทย ที่เปิดสอน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตและมหาบัณฑิต

เข้าสู่เว็บไซต์ภาควิชา
โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ หลักสูตรนานาชาติ (Industrial Science and Management)

ภายใต้การดูแลของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีจุดมุ่งหมายเพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและมีความรู้ทางด้านบริหารจัดการ

เข้าสู่เว็บไซต์ภาควิชา
หลักสูตร เทคโนโลยีดิจิทัลแนวสร้างสรรค์ (Creative Digital Technology (CDT))

ได้รับความร่วมมือจากภาคอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนท์ผ่านทางศูนย์นวัตกรรมการออกแบบดิจิทัลและเทคโนโลยี

เข้าสู่เว็บไซต์ภาควิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเกษตรอินทรีย์ (Master of Science Program in Organic Farming Management)
เข้าสู่เว็บไซต์ภาควิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล
เข้าสู่เว็บไซต์ภาควิชา
หลักสูตรเทคโนโลยีพลังงานและการแปรรูปเคมีชีวภาพ
เข้าสู่เว็บไซต์ภาควิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร
เข้าสู้เว็บไซต์ภาควิชา