สาขาวิชาฟิสิกส์

สาขาวิชาฟิสิกส์ (Department of Physics)

รายละเอียด (ย่อ) : มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่ประสบการณ์ การสร้างผลงานวิจัยที่สามารถประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศ

อ้างอิง : ผลการออกแบบเว็บไซต์คณะฯ 57

ที่อยู่เว็บ (URL) :http://www.sci.tu.ac.th/physics/

รายละเอียดสาขาวิชา :

สาขาวิชาฟิสิกส์เป็นหน่วยงานที่ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์ ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ และวัสดุศาสตร์ ที่มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานทั่วไป ความรู้ขั้นพื้นฐานและขั้นสูงในสาขาวิชาที่ศึกษา มีความสามารถในการวิจัยพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม มีวิสัยทัศน์ก้าวหน้า มีความคิดริเริ่ม มีความเป็นผู้นำ มีคุณธรรม จริยธรรม มีวิจัยและรับผิดชอบต่อสังคม เป็นหน่วยงานที่สร้างองค์ความรู้และการวิจัยพัฒนาทางด้านฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ และวัสดุศาสตร์ที่มีคุณค่าทางวิชาการ ตลอดจนให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และส่งเสริมการทำบุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมไทย

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์

ภาควิชาฟิสิกส์ ได้มีการเปิดสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตใน 3 สาขา ได้แก่

สาขาฟิสิกส์
เป็นวิชาที่เรียนรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางกายภาพต่างๆทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและมนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น ซึ่งสามารถอธิบายหลักการทางทฤษฏีและทดลองปฏิบัติได้ โดยจะเน้นเรียนทางด้านกลศาสตร์ ไฟฟ้าแม่เหล็ก แสง และสมบัติต่างๆของสสาร ตลอดจนการคิดและวิเคราะห์ในส่วนของเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับการทดลองและงานวิจัยเพื่อก่อให้เกิดการสร้างเทคโนโลยีใหม่

สาขาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์
เป็นหลักสูตรที่รวมองค์ความรู้ทางด้านฟิสิกส์และอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้นักศึกษาที่จบไปมีความรู้และความสามารถในการผสมผสานฟิสิกส์และอิเล็กทรอนิกส์เข้าด้วยกัน โดยจะเน้นการเรียนทางด้านอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น จงจรอนาลอก วงจรดิจิตอล การสร้างเครื่องมือวัดต่างๆ ตลอดจนการสร้างตัวเซ็นเซอร์และทรานสดิวเซอร์ นอกจากนี้ยังเน้นเรียนทางด้านไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยุกต์ใช้ในการสร้างหุ่นยนต์ขนาดเล็กและการควบคุมฮาร์ดแวร์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อให้นักศึกษาที่จบได้มีความชำนาญทางด้านคอมพิวเตอร์ด้วย

สาขาวัสดุศาสตร์
เป็นสาขาวิชาที่เน้นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง กระบวนการผลิต สมบัติของวัสดุโลหะ เซรามิก และโพลิเมอร์และการประยุกต์ใช้งานวัสดุ นอกจากบัณฑิตได้ผ่านการเรียนวิชาบรรยายแล้ว บัณฑิตยังได้ผ่านการศึกษาดูงานในโรงงานอุตสาหกรรม การฝึกงานรวมทั้งการเรียนวิชาปฏิบัติการทางวัสดุศาสตร์ ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมกระบวนการผลิตวัสดุ การวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาค และการหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ

งานวิจัยด้านฟิสิกส์
ได้แก่ งานวิจัยทางด้าน Thin Films Technology, Plasma Physics, X-Ray Crystallography, Photonic Microwave, Electronics Physics, Nuclear Physics, Conductive Polymers, Electroceramics, Industrial Waste, Ceramic Processing และ Theoretical Physics นอกจากนี้ ภาควิชาฟิสิกส์ยังมีผลงานตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติทั้งทางทฤษฏีและการทดลอง มีผลงานจดสิทธิบัติและสามารถนำไปใช้ประโยชน์จริง โดยคณาจารย์และนักศึกษาได้รับรางวัลทางด้านงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง

อ้างอิง : เล่ม “คู่มือแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี” พ.ศ.2556 หน้า 42-43