โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ หลักสูตรนานาชาติ

โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ หลักสูตรนานาชาติ

โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตรวิทยาศาสตร์อุตสาหการและการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Industrial Science and Management
Faculty of Science and Technology, Thammasat University

ISC-TU ย่อมาจาก Industrial Science and Management หรือวิทยาศาสตร์อุตสาหการและการจัดการ เรียนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ภายใต้การดูแลของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรนานาชาตินี้เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและมีความรู้ทางด้านบริหารจัดการ มีความสามารถทางวิชาการทางเน้นด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เคมีประยุกต์ หรือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มีความรู้ที่ใช้ได้จริงในการพัฒนาตลาดอุตสาหกรรมของประเทศ มีคุณธรรม จริยธรรม และสนองต่อการพัฒนาประเทศชาติ ด้วยบุคคลากรที่มากความสามารถและอุทิศตนจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจ ให้ความรู้และผลักดันนักศึกษาของเราให้พร้อมกับการแข่งขันระดับสากล ด้วยความเป็นเลิศ เก่งและมุ่งสู่ความสำเร็จ

“International Science Program with Industrial Management Skill”
‘หลักสูตรวิทย์ระดับนานาชาติ พร้อมรู้รอบการจัดการระดับอุตสาหกรรม’

ISC-TU ออกแบบมาเพื่อใช้สอนเป็นเวลาสี่ปี สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยผู้สมัครเข้าศึกษาต้องจบมัธยมศึกษาตอนปลาย (เหมาะกับสายวิทย์) พร้อมใบประกาศหรือเทียบเท่ากับประกาศที่ออกโดยกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทย ผู้สมัครต้องแสดงความสามารถในการใช้ภาษา ด้วยผลการทดสอบวัดระดับอย่างใดอย่างหนึ่งได้แก่ O-NET (ภาษาอังกฤษ), TOEFL (IBT), TOEFL, IELTS (academic band), SAT I (critical reading) และ TU-GET ตามเกณฑ์ที่กำหนด

หลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์อุตสาหการและการจัดการ ในสามกลุ่มวิชาเฉพาะ ได้แก่ เทคโนโลยีชีวภาพ เคมีประยุกต์ และ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มีวิชาที่เรียนร่วมกัน ซึ่งเป็นวิชาศึกษาทั่วไป วิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วิชาพื้นฐานทางการจัดการ วิชาพื้นฐานสำหรับอุตสาหกรรม และวิชาระดับสูงด้านอุตสาหกรรมและการจัดการ รวม 101 หน่วยกิต วิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต และแต่ละกลุ่มวิชาเรียนวิชาเฉพาะวิชาชีพ 32 หน่วยกิต รวมจำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 139 หน่วยกิต นอกจากนั้นยังมีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ เช่น ในโรงงานอุตสาหกรรม หรือห้องปฏิบัติการทั้งในและต่างประเทศ อย่างน้อย 180 ชั่วโมง ข้อมูลเบื้องต้นของการศึกษามีดังนี้
ปีที่หนึ่ง เน้นศึกษาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รวม 42 หน่วยกิต
ปีที่สอง นักศึกษาเลือกเข้าศึกษากลุ่มวิชาที่ตัวเองสนใจ ในกรณีที่มีผู้สนใจในกลุ่มวิชานั้นมากกว่า 30 คน จะใช้คะแนน GPA เป็นเกณฑ์หลักในการตัดสิน อย่างไรก็ตาม ในปีนี้นักศึกษาเรียนวิชาศึกษาทั่วไป 7 หน่วยกิต วิชาพื้นฐานทางการจัดการ 12 หน่วยกิต วิชาพื้นฐานสำหรับอุตสาหกรรม 16 หน่วยกิต และวิชาเฉพาะวิชาชีพตามกลุ่มวิชาที่ตัวเองสนใจ 2 หน่วยกิต รวมทั้งสิ้น 38 หน่วยกิต
ปีที่สาม เน้นศึกษาวิชาระดับสูงด้านอุตสาหกรรมและการจัดการ 9 หน่วยกิต และวิชาเฉพาะวิชาชีพ 22 หน่วยกิต
ปีที่สามภาคฤดูร้อน นักศึกษาจะใช้เวลามากกว่า 180 ชั่วโมง ระหว่างภาคฤดูร้อนไปกับการฝึกงาน เพื่อเสริมประสบการณ์ที่สำคัญสำหรับอุตสาหกรรม โดยทำงานจริงที่ช่วยแก้ปัญหาอันท้าทายของภาคเอกชนหรือภาครัฐ
ปีที่สี่ เน้นศึกษาวิชาระดับสูงด้านอุตสาหกรรมและการจัดการ 6 หน่วยกิต วิชาเฉพาะวิชาชีพ 8 หน่วยกิต และเน้นการฝึกความชำนาญในวิชาชีพสู่ระดับเชี่ยวชาญ 4 หน่วยกิต ด้วยการฝึกความสามารถในการนำเสนองานทางวิทยาศาสตร์อุตสาหการและการจัดการ ในรูปแบบการสัมมนา และการแก้ไขปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แนวทางการประกอบอาชีพ นอกจากจะสามารถประกอบอาชีพได้เทียบเคียงกับบัณฑิตที่จบในสาขาเคมี เทคโนโลยีชีภาพ หรือ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร โดยเน้นทางด้านอุตสาหกรรมแล้ว บัณฑิต ISC-TU ยังได้รับโอกาสสำหรับการประกอบกิจการส่วนตัวหรือกิจการร่วมทั้งในประเทศและต่างประเทศ และยังมีทางเลือกในการทำงานกับกลุ่มบริษัทธุรกิจระดับนานาชาติที่หลากหลาย อาทิเช่น ปิโตรเคมี, อาหารและยา, เครื่องสำอาง, เทคโนโลยีชีวภาพ และเคมีภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งหมายถึงค่าตอบแทนหรือเงินเดือนที่สูงขึ้น ตัวอย่างตำแหน่งงาน เช่น innovation/production technologist, product manager, product development manager, R&D, QA/QC manager, laboratory service manager, chemist, product specialist, senior laboratory technician, manufacturing associate, QC laboratory supervisor, associate director และ executive (operations, marketing & sales) เป็นต้น

ติดต่อเรา
หลักสูตรวิทยาศาสตร์อุตสาหการและการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ)
สำนักงานชั่วคราว ห้อง S๓๐๒ อาคารบรรยายรวม ๕
โครงการบริการสังคม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโลโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐
โทรศัพท์ ๐๙๙๐๕๑๕๑๓๐
อีเมลที่ info@isctu.com, isc.tu@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม www.isctu.com