สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Department of Environmental Science)
รายละเอียด (ย่อ) :
บัณฑิตจะมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และการควบคุมมลพิษ
อ้างอิง : ผลการออกแบบเว็บไซต์คณะฯ 57
ที่อยู่เว็บ (URL) : http://dept.sci.tu.ac.th/envi

รายละเอียดสาขาวิชา :
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมได้เปิดให้มีการเรียนการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 โดยเป็น 1 ใน 5 ภาควิชาที่เปิดให้มีการเรียนการสอนพร้อมกับการก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมีการดำเนินการตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้การพัฒนาประเทศเป็นไปอย่างเหมาะสม ตอบสนองต่อกระแสความห่วงใยในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับโลก และทิศทางการพัฒนาตามวิสัยทัศน์อาเซียน (ASEAN Vision 2020) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ตลอดจนปณิธานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ว่า “เป็นเลิศ เป็นธรรม และร่วมนำสังคม”

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
นักศึกษาจะต้องจดทะเบียนศึกษารายวิชา รวมไม่น้อยกว่า 145 หน่วยกิต โดยศึกษารายวิชาต่างๆครบตามโครงสร้างองค์ประกอบ และข้อกำหนดของหลักสูตร ดังนี้
วิชาศึกษาทั่วไป
วิชาเฉพาะ ซึ่งประกอบด้วยวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ วิชาบังคับในสาขา วิชาบังคับนอกสาขา วิชาโท หรือวิชาเลือก
วิชาเลือกเสรี โดยหมวดวิชาเลือกนักศึกษาสามารถเลือกศึกษารายวิชาใน 4 หมวดวิชาเลือกต่างๆรวมกันได้ ดังต่อไปนี้
หมวดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมวดการควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม
หมวดสิ่งแวดล้อมสรรสร้าง
หมวดเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม

งานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ได้แก่ งานวิจัยด้านนิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยาเมือง ชนบท มนุษย์ และผลกระทบด้านสังคมจากสิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยาทางน้ำจืด ทะเล น้ำกร่อย ชายฝั่งทะเล ป่าไม้ และดิน การวิเคราะห์นิเวศวิทยาเชิงปริมาณ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม มลพิษสารอินทรีย์ในสิ่งแวดล้อม แบบจำลองด้านมลพิษทางอากาศและมลพิษทางเสียง การวิเคราะห์น้ำและน้ำเสียสำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีการจัดการด้านขยะและกากสารพิษ พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีการจัดการและควบคุมมลพิษทางน้ำ และการวิเคราะห์ผลกระทบและการจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

อ้างอิง : เล่ม “คู่มือแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี” พ.ศ.2556 หน้า 18-19