หลักสูตร เทคโนโลยีดิจิทัลแนวสร้างสรรค์ และ หลักสูตรการออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจิทัล

หลักสูตร เทคโนโลยีดิจิทัลแนวสร้างสรรค์ Creative Digital Technology (CDT) และ หลักสูตรการออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจิทัล Innovative Digital Design (IDD)

จุดเด่น
จุดเด่นของหลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัลแนวสร้างสรรค์ และ หลักสูตรการออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจิทัลคือ ทั้งสองหลักสูตรเป็นหลักสูตรนานาชาติที่ได้รับความร่วมมือจากภาคอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนท์ผ่านทางศูนย์นวัตกรรมการออกแบบดิจิทัลและเทคโนโลยี และจากสถาบันเทคโนโลยีดิจิเพนประเทศสหรัฐอเมริกาในการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานดิจิทัลคอนเทนท์โดยมีความมุ่งหมายที่จะผลิตบุคลากรคุณภาพทางด้านดิจิทัลคอนเทนท์ ซึ่งมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยมีการเรียนการสอนแบบเน้นการทำโครงงาน และการจัดการองค์ความรู้แบบสหวิทยาการ ที่มีการประยุกต์ศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์ ศิลปะ การติดต่อสื่อสาร ซึ่งจะทำให้ได้นักศึกษาที่มีความคิดที่สามารถต่อยอดความสามารถของตนเองได้หลากหลายมิติ นอกจากนั้นด้วยความร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีดิจิเพน นักศึกษาที่ผ่านการทดสอบคุณสมบัติสามารถเลือกศึกษาต่อในปีที่ 3-4 ที่สถาบันเทคโนโลยีดิจิเพนและได้รับปริญญาจากทั้งสองสถาบันเมื่อสำเร็จการศึกษา

หลักสูตรการออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจิทัล
หลักสูตรการออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจิทัลเป็นหลักสูตรที่เน้นเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบ ความสวยงามของชิ้นงาน การออกแบบระบบ และความเหมาะสมของการใช้งาน รวมถึงการพัฒนาโปรแกรมที่ไม่ซับซ้อนมากแต่สามารถต่อยอดการพัฒนาชิ้นงานขนาดใหญ่ได้ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 สาขาได้แก่ สาขาวิชาเอกแอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ และ สาขาวิชาเอกศิลปะและการออกแบบเกม

สาขาวิชาเอกแอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์

เป็นสาขาที่มีการเรียนการสอนทางด้านการผลิตแอนิเมชันสองและสามมิติ โดยใช้พื้นฐานของศิลปะแบบดั้งเดิมมาประยุกต์ใช้กับโปรแกรมสามมิติในการสร้างฉากตัวละครและการเคลื่อนไหวของตัวละครให้ดูมีชีวิตชีวาการเขียนสคริปต์ในการควบคุมการเคลื่อนไหวของตัวละครและการจำลองการเคลื่อนที่ตามกลศาสตร์เพื่อนำไปใช้กับภาพยนตร์แอนิเมชันหรือเกมโดยใช้เทคนิคการซ้อนภาพและการจำลองกล้องเสมือน

นักศึกษาในสาขาวิชานี้ ที่ศึกษาตลอดหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะได้รับปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจิทัล จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ส่วนนักศึกษาที่เลือกศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2 ปี และที่สถาบันเทคโนโลยีดิจิเพน 2 ปี จะได้รับ2 ปริญญาคือ วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจิทัลจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตด้านแอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ (BFA in Animation and Visual Effect) จากสถาบันเทคโนโลยีดิจิเพน

วิชาเอกศิลปะและการออกแบบเกม

เป็นสาขาที่เน้นในด้านการออกแบบและผลิตเกม โดยการอบรมความรู้การโปรแกรมด้วยภาษาสคริปต์ การออกแบบเกม และการสร้างเกมต้นแบบสองและสามมิติประเภทต่างๆ ด้วยเอนจิ้นเกมที่เหมาะสมกับประเภทของเกมที่เลือกและเจาะกลไกของเกมในแต่ละประเภท นักศึกษาในสาขาวิชานี้ ที่ศึกษาตลอดหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะได้รับปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจิทัล จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ส่วนนักศึกษาที่เลือกศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2 ปี และที่สถาบันเทคโนโลยีดิจิเพน 2 ปี จะได้รับ2 ปริญญาคือ วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจิทัลจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ศิลปบัณฑิตด้านการออกแบบเกม (BA in Game Design) จากสถาบันเทคโนโลยีดิจิเพน

หลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัลแนวสร้างสรรค์

หลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัลแนวสร้างสรรค์ เป็นหลักสูตรที่บูรณาการศาสตร์ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และศิลปะ เข้าด้วยกัน เพื่อการพัฒนาซอฟต์แวร์ แบบจำลอง และ งานสร้างสรรค์รูปแบบต่างๆ เช่นการใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกแสดงภาพเคลื่อนไหว การจำลองปรากฏการณ์และการสร้างเกม ภายในหลักสูตร แบ่งออกเป็น 2 สาขาได้แก่สาขาการจำลองการโต้ตอบแบบดิจิทัลสาขาวิศวกรรมและการออกแบบเกม

สาขาการจำลองการโต้ตอบแบบดิจิทัล
สาขาการจำลองการโต้ตอบแบบดิจิทัลเน้นการบูรณาการความรู้เพื่อการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับงานอุตสาหกรรม รวมไปถึงงานสร้างสรรค์และงานบันเทิงรูปแบบต่างๆ อาทิการสร้างโปรแกรมแบบจำลองที่ซับซ้อนสำหรับแบบจำลองการบิน/สนามแข่งขัน การประมวลผลและสร้างภาพทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์หรือนิติวิทยาศาสตร์ เทคนิกการสร้างสื่อบันเทิงแอนิเมชันและเกมเป็นต้น นักศึกษาในสาขานี้จะศึกษาพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ฟิสิกส์ และความรู้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์เช่นการเขียนโปรแกรมฐานข้อมูล เครือข่ายคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ และปัญญาประดิษฐ์ รวมถึงความรู้พื้นฐานสำหรับการวิจัยและศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรมุ่งเน้นการฝึกทักษะเพื่อการออกแบบพัฒนาเกมหรือแบบจำลองโดยมีวิชาโครงงานให้นักศึกษาทำในทุกภาคการศึกษา นักศึกษาที่ศึกษาตลอดหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะได้รับปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลแนวสร้างสรรค์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นักศึกษาที่เลือกศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2 ปี และที่สถาบันเทคโนโลยีดิจิเพน 2 ปีจะได้รับ2 ปริญญาคือ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลแนวสร้างสรรค์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ด้านการจำลองแบบตอบสนองทันที (BS in Computer Science in Real-Time Interactive Simulation) จากสถาบันเทคโนโลยีดิจิเพน

สาขาวิศวกรรมและการออกแบบเกม
สาขาวิศวกรรมและการออกแบบเกมมุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตเพื่อทำงานในอุตสาหกรรมเกมซึ่งมีการขยายตลาดอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน บัณฑิตจะสามารถประยุกต์เทคนิคทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ และความรู้ทางการออกแบบเกมเพื่อใช้ในการสร้างเกมอย่างมืออาชีพ สาขานี้จะศึกษาหลักการออกแบบเกมประเภทต่างๆ การสร้างอาร์ตเวิร์คและโมเดลแบบสองและสามมิติ การสร้างภาพเคลื่อนไหว รวมถึงความรู้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ เช่นการเขียนโปรแกรมการจัดการฐานข้อมูล คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ และปัญญาประดิษฐ์ เพื่อใช้ในการสร้างเกม นอกจากนั้นยังมีการทำโครงงานกลุ่มในทุกชั้นปีเพื่อฝึกฝนนักศึกษาให้มีประสบการณ์ในการประยุกต์ความรู้ที่เรียนเพื่อสร้างเกมที่เล่นได้จริงร่วมกับทีมงาน นักศึกษาที่ศึกษาตลอดหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะได้รับปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลแนวสร้างสรรค์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นักศึกษาเลือกศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2 ปี และที่สถาบันเทคโนโลยีดิจิเพน 2 ปีจะได้รับ2 ปริญญาคือ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลแนวสร้างสรรค์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และการออกแบบเกม (BS in Computer Science and Game Design) จากสถาบันเทคโนโลยีดิจิเพน

ประสบการณ์นอกห้องเรียน
จากความร่วมมือของหลักสูตรกับภาคอุตสาหกรรม นักศึกษาจะได้มีโอกาสฝึกงานกับภาคอุตสาหกรรมผู้ผลิตสื่อซอฟต์แวร์เกมและแอนิเมชันชั้นนำของประเทศซึ่งเป็นผู้สนับสนุนของศูนย์นวัตกรรมการออกแบบดิจิทัลและเทคโนโลยี เพื่อที่จะได้รับประสบการณ์ทำงานจริงในตำแหน่งต่างๆ และฝึกฝนทักษะสำหรับการสร้างผลงานชิ้นงานดิจิทัลคอนเทนท์ หรือซอฟท์แวร์อย่างมืออาชีพ

แนวทางการประกอบอาชีพ
เมื่อจบการศึกษานักศึกษาจะมีความรู้ความสามารถประกอบอาชีพต่างๆได้ ตัวอย่างอาชีพสำหรับนักศึกษาหลักสูตรการออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจิทัลรวมถึง นักออกแบบภาพประกอบดิจิทัล, นักออกแบบเว็บ, นักออกแบบโปรแกรมประยุกต์, แอนิเมเตอร์, นักออกแบบผลิตภัณฑ์, นักออกแบบเกม, ผู้อำนวยการงานสร้างสรรค์, ผู้อำนวยการสร้าง, ผู้อำนวยการด้านเทคนิค(Technicial Director), ผู้ทำหุ่นจำลอง (Modeler), ริคเกอร์ (Rigger) และสายงานที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบทำเกมและการทำแอนิเมชันต่างๆ และ ตัวอย่างอาชีพสำหรับนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัลแนวสร้างสรรค์เช่น นักพัฒนาซอฟต์แวร์แบบจำลองและเกม, นักออกแบบเกม, นักพัฒนาเครื่องมือและเอมจินเกม, นักออกแบบประสบการณ์ของผู้เล่นเกม, ผู้จัดการโครงการเกม, นักวิจัยสำหรับงานวิจัยที่ต้องใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย, นักออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ เป็นต้น

ศูนย์นวัตกรรมการออกแบบและเทคโนโลยีดิจิทัล

ศูนย์นวัตกรรมการออกแบบและเทคโนโลยีดิจิทัล หรือ DIDTC ถูกก่อตั้งขึ้นในปี 2013 โดยเป็นความร่วมมือของภาคอุตสาหกรรมทางด้านดิจิทัลคอนเทนท์ คณะบุคคล และภาคเอกชนหลากหลายหน่วยงาน รวมถึงสมาคมวิชาชีพทางด้านดิจิทัลคอนเทนท์ เช่น สมาคมดิจิทัลคอนเทนท์ไทย (DCAT) สมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไทย (TACGA) สมาคมธุรกิจบางกอกเอซีเอ็มซิกกราฟ (Bangkok ACM SIGGRAPH) และ สมาคมอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์เกมไทย (TGA) ซึ่งทาง DIDTC จะสนับสนุนหลักสูตรโดย ช่วยในการประสานงานกับส่วนอุตสาหกรรมเพื่อชี้แนวทางการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ให้ความร่วมมือในการจัดหาผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อมาร่วมสอนในองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ใช้งานจริงในอุตสาหกรรม และในการจัดหาบริษัทสำหรับทำโครงงานและฝึกงาน

ทุนการศึกษา
ทั้งสองหลักสูตรมีการสนับสนุนส่งเสริมและจัดหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาเพื่อให้นักศึกษามีโอกาสและสามารถเข้าถึงแหล่งทุนต่างๆจากทั้งองค์กรรัฐมหาวิทยาลัยและกลุ่มอุตสาหกรรมนอกจากนี้โครงการยังจัดให้มีทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตร IDD และ CDT ทั้ง 4 สาขาวิชาเอก ผู้ซึ่งผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมหลักสูตร 2+2 ที่สถาบันเทคโนโลยีดิจิเพน
ที่อยู่ติดต่อ

โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ หลักสูตรนานาชาติ
สำนักงานเลขานุการ ชั้น 2 ห้อง 219 อาคารบรรยายรวม 4
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

โทร 081-454-5554, 081-374-4461
อีเมล์ info@idd-th.com
เวบไซต์ http://www.idd-cdt.sci.tu.ac.th
เฟสบุค www.facebook.com/didtc