สาขาวิชา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกอบด้วย 10 ภาควิชา

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ (Department of Mathematics and Statistics)

ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ ปริญญาเอกเพื่อทำงานในด้านการศึกษา การวิจัย การเงิน การธนาคารการประกันภัยและเทคโนโลยี สารสนเทศ

สาขาวิชาฟิสิกส์ (Department of Physics)

มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่ประสบการณ์ การสร้างผลงานวิจัยที่สามารถประยุกต์ใช้ในการ พัฒนาประเทศ

สาขาวิชาเคมี (Department of Chemistry)

มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่ประสบการณ์ การสร้างผลงานวิจัยที่สามารถประยุกต์ใช้ในการ พัฒนาประเทศ

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Department of Computer Science)

สร้างบุคลากรทางคอมพิวเตอร์ที่เปี่ยมด้วยความรู้ มีคุณธรรม เข้าใจและช่วยเหลือสังคมเป็นกำลัง สำคัญของประเทศ

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (Department of Agricultural Technology)

บัณฑิตและมหาบัณฑิตสามารถทำงานในภาครัฐ และเอกชน เช่น กรมวิชาการเกษตร บริษัทเมล็ด พันธุ์ กรมปศุสัตว์ ฟาร์มเอกชน โรงงานอาหารสัตว์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Department of Environmental Science)

บัณฑิตจะมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในการจัดการทรัพยากรสิ่ง แวดล้อมและการควบคุมลพิษ

สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน (Department of Rural Technology)

บัณฑิตสามารถให้บริการวิชาการสู่สังคม เรื่องระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ในการ ฝึกอบรมบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจและหน่วยงาน...

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การอาหาร (Department of Food Science and Technology)

บัณฑิตจะสามารถนำความรู้การแปรรูปอาหาร การ พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารการตรวจสอบในการ ควบคุมคุณภาพอาหาร ไปประกอบอาชีพทั้งภาครัฐเอกชนและ...

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (Department of Biotechnology)

ได้ก่อตั้งขึ้นเป็นแห่งแรก ในประเทศไทย ที่เปิดสอน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตและมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ

ได้ก่อตั้งขึ้นเป็นแห่งแรก ในประเทศไทย ที่เปิดสอน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตและมหาบัณฑิต
ISC logo

โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ หลักสูตรนานาชาติ (Industrial Science and Management)

ภายใต้การดูแลของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีจุดมุ่งหมายเพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและมีความรู้ทางด้านบริหารจัดการ

หลักสูตร เทคโนโลยีดิจิทัลแนวสร้างสรรค์ (Creative Digital Technology (CDT))

ได้รับความร่วมมือจากภาคอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนท์ผ่านทางศูนย์นวัตกรรมการออกแบบดิจิทัลและเทคโนโลยี
ISC logo

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเกษตรอินทรีย์ (Master of Science Program in Organic Farming Management)

BEB logo

หลักสูตรเทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและการแปรรูปเคมีชีวภาพ

DSI logo

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล

FIN logo

หลักสูตรวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร