10.  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
        วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) เป็นหลักสูตรที่ศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีวิทยาศาสตร์เป็นรากฐาน ประกอบด้วยหลากหลายสาขาวิชาผสมผสานกันอยู่ เช่น สาขาวิชาชีววิทยา จุลชีววิทยา พันธุศาสตร์ ชีวเคมี วิศวกรรม เป็นสหวิทยาการที่นำความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต เช่น พืช สัตว์และจุลินทรีย์ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตั้งแต่การขยายตลอดจนการปรับปรุงพันธุ์สิ่งมีชีวิต หรือนำผลผลิตดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในระดับโรงงาน และกระบวนการที่ใช้สิ่งมีชีวิต เช่น จุลินทรีย์ในการบำบัดน้ำเสีย หรือการนำของเสียมาใช้ประโยชน์
แนวทางการประกอบอาชีพ
        สามารถประกอบอาชีพในหน่วยงานของรัฐและเอกชน เช่น กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์พันธุศาสตร์ และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ โดยทำงานในตำแหน่ง นักวิจัย นักวิชาการ อาจารย์ นักวิทยาศาสตร์
        สามารถทำงานในหน่วยงานเอกชน เช่น บริษัทผลิตอาหาร แปรรูปอาหารและเครื่องดื่ม บริษัทนำเข้าหรือส่งออกผลิตภัณฑ์อาหาร บริษัทขายเครื่องมือแพทย์ อาหารเลี้ยงเชื้อและสารเคมี บริษัทผลิตยา บริษัทผลิตถุงมือแพทย์ หรือการแปรรูปน้ำยางข้น โดยทำงานในตำแหน่ง ผู้ควบคุมคุณภาพ ผู้ควบคุมเทคนิคการผลิต นักวิจัยและพัฒนา ผู้ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย หรือประกอบอาชีพส่วนตัว
 
<< รายละเอียดหลักสูตร >>        
   
 
 
แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อคณะ แผนที่ โทรศัพท์ Copyright @ Faculty of Science and Technology TU. All rights reserved.