นายขจรภพ ฤทธิ์รงค์ นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาควิชาฟิสิกส์
ZVEZKB0JJA7F
cover-award
RTTUSolar01
WHZMKS0I73MY