excellentpaper-ICCCE2015
news_sci
Banner_รางวัล_uproject
Banner_รางวัลเมี่ยงคำกรอบ_อันเล็ก
S__3449031
Jpeg
นางสาวอัจฉราพร  แปลนนาค และนางสาวมณีรัตน์ ฤกษ์ดี เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานวางแผน สำนักงานเลขานุการคณะฯ ได้รับรางวัลชมเชยในการนำเสนอผลงานวิจัย งานมหกรรมด้านสร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และพัฒนางานประจำ ครั้งที่ 1