ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานภาคบรรยายประเภทนักศึกษา ในงานประชุมวิชาการเกษตรครั้งที่ 18 โดย นางสาวพนิดา เทวารักษ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

นักศึกษาระดับปริญญาโท นางสาวพนิดา เทวารักษ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานภาคบรรยายประเภทนักศึกษา ในงานประชุมวิชาการเกษตรครั้งที่ 18 จัดโดย
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2560 โดยนำเสนอผลงานเรื่อง
“การตรวจหาแบคทีเรีย Wolbachia ในเพลี้ยจักจั่นพาหะนำโรคใบขาวอ้อย”
โดยได้รับทุนสนับสนุนการไปนำเสนอผลงานวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2559 จากคณะฯ

unnamed (1)