ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติผ่านการคัดเลือกให้สอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักเรียนเรียนดี ในเขตพัฒนาภาคเหนือ 17 จังหวัด