ผศ.ดร.วุฒิพล สินธุนาวารัตน์ สาขคณิตศาสตร์และสถิติ ได้รับรางวัลจากสำนักพิมพ์ Elsevier และ วารสาร Journal of MathematicalAnalysis and Applications ซึงมอบให้กับผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณภาพที่อ่านบทความให้กับวารสารดังกล่าว

ผศ.ดร.วุฒิพล สินธุนาวารัตน์ สาขคณิตศาสตร์และสถิติ ได้รับรางวัลจากสำนักพิมพ์ Elsevier และ วารสาร Journal of MathematicalAnalysis and Applications ซึงมอบให้กับผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณภาพที่อ่านบทความให้กับวารสารดังกล่าว

S__87392266