กำหนดการรายงานตัวเข้ารับคัดเลือกด้วยการสอบสัมภาษณ์ “หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต” สาขาวิชา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหาร

announce_26_07_61_01