ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (ส่วนงาน)