การลงนามความร่วมมือระหว่าง School of Media Science, Tokyo University of Technology และ Faculty of Science and Technology, Thammasat Univresity และ Digital Innovative Design and Technology Center

การลงนามความร่วมมือระหว่าง School of Media Science, Tokyo University of Technology และ Faculty of Science and Technology, Thammasat Univresity และ Digital Innovative Design and Technology Center

ณ อาคารบรรยายรวม 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00-14.30 น. โดยมีผู้แทนจาก Tokyo University of Technology  จำนวน 1 ท่าน คือ Professor Mikami Koji  และในงานลงนามความร่วมมือครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมงาน อาทิ

  1. รองศาสตราจารย์ปกรณ์ เสริมสุข
  2. รองศาสตราจารย์เยาวดี เต็มธนาภทร์
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระศักดิ์ เภาประเสริฐ

และผู้แทนจาก Digital Innovative Design and Technology Center อาทิ

  1. อาจารย์ธนัช จิรวารศิริกุล
  2. อาจารย์ ดร.สุกัญญา รัตโนทยานนท์
  3. อาจารย์ แกมกาญจน์ ศุภบรรพต

หลังเสร็จจากการลงนามความร่วมมือโครงการ Digital Innovative Design and Technology ได้พาแขกเยี่ยมชมสาขา IDD &CDT Program และมหาวิทยาลัย

01

02

03

04

05