ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรศาสตร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ส่วนงาน) ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (อัตราเลขที่ 0020)