ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง ผลการคัดเลือกโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศ พร้อมรับทุนส่งเสริมการแลกเปลี่ยน ประจำปีการศึกษา 2560