ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน พนักงานมหาวิทยาลัย (ส่วนงาน) ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ อัตราเลขที่ 0020