ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ “Engaging Introductory Physics Students in Active Learning at UNC-CH”

ด้วยสาขาวิชาฟิสิกส์ ได้จัดบรรยายพิเศษหัวข้อเรื่อง “Engaging Introductory Physics Students in Active Learning at UNC-CH” โดย Professor Duane L. Deardorff จาก University of North Carolina at Chapel Hill
จึงขอความอนุเคราะห์ปชส. หน้าเว็บไซด์ของคณะต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(อาจารย์ ดร.นพพร พูลยรัตน์)
หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์

KLSQYN0WFKZ5