The Business Battle

จากการแข่งขัน The Business Battle ที่จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบังฯ ซึ่งอาจารย์อักษิกาได้มอบหมายให้นักศึกษาวิชา BA 291 Introduction to Business เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด จากนักศึกษาทั้งหมด 7 กลุ่ม มีนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ผ่านเข้ารอบสุดท้ายและได้รับทุนการศึกษา 2,000 บาท ทั้งหมด 3 กลุ่ม ดังนี้

 

1) Musketeers  

Smiley face

1.ภูดิศ เลิศศันสนะ 

2.พันธกานต์ บางขุนเทียน 

(อ.อักษิกา จันทรวินิจ + อ.จิรดา)

3.ธรรม์ วงศ์วโรทัย

 

2) Power3 

Smiley face

1.ธนัท เกิดบัวแก้ว 
2.ภัทราพร เริงใจ 
3.กวิสรา จงอุดมสมบัติ 

 

3) Snappy 

Smiley face

1.ณัชชา พงษวัชรารักษ์ 
2.การเกด สิงห์ทอง 
3.สิชา อารยธรรม 

 

โดยผลประกวดที่ได้

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทีม Power3 และได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาท 

Smiley face

น้องภัทราพร เริงใจ  

 

รางวัลชมเชย ทีม Snappy และได้รับทุนการศึกษา 2,000 บาท 

Smiley face

น้องณัชชา พงษวัชรารักษ์  

การเกด สิงห์ทอง และสิชา อารยธรรม