ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ส่วนงาน) ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (อัตราเลขที่ 0022)