มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย มอบทุนวิจัยประจำปี 2559

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวดี ก้องพารากุล สาขาวิชาเคมี จากโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาตัวดูดซับชนิดเบาพิเศษจากชีวมวลที่มีประสิทธิภาพในการเลือกดูดซับน้ำมันและดักจับโลหะหนักปนเปื้อนในน้ำเสียจากอุตสาหกรรม” และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรุต อำมาตย์โยธิน สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและสิ่งทอ จากโครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาสมบัติด้านการนำไฟฟ้าของวัสดุเชิงประกอบของแบคทีเรียเซลลูโลสเพื่อการประยุกต์ใช้งานในเซลแสงอาทิตย์” ที่ได้รับทุนจากมูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 ซึ่งมูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ให้ทุนอาจารย์ นักวิจัย ในประเทศไทย ที่มีโครงการในการค้นคว้างานที่เป็นรากฐานอันจะอำนวยประโยชน์ให้แก่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะในสาขา เกษตรศาสตร์ ชีววิทยา ฟิสิกส์ เคมี และวิศวกรรมศาสตร์ โดยผู้รับทุนต้องมีประวัติความสำเร็จในผลงาน หรือมีศักยภาพที่จะพัฒนาความรู้ ความสามารถ ให้เป็นที่ยอมรับในสาขานั้น ๆ ในอนาคต

มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย มอบทุนวิจัยประจำปี 2559

  • 10-4-60-07
    10-4-60-08
    10-4-60-09
    10-4-60-10