นักศึกษาและนักเรียนโครงการ วมว. มธ.-สกร. ได้รับรางวัลจากงานประชุมสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ 8

          ขอแสดงความยินดีกับ นายเวสารัช จรเจริญ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และรองศาสตราจารย์ ดร.พานิช อินต๊ะ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการนำเสนอแบบบรรยาย เรื่อง “การประยุกต์ใช้สนามไฟฟ้าแบบพัลส์เพื่อสกัดสารจากสาหร่าย Chlorella vulgaris จากการเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย ในงานประชุมสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ 8 ที่จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 27-28 มีนาคม 2560 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเปญญา จิตตพันธ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการปัญหาพิเศษ

 

  • Picture1
    Picture2

ขอแสดงความยินดีกับนายชวณัฐ เกียรติสกุลขจร นายชัชรินทร์ แก้วอัมพร และนายพงศกร น้อยชุมแพ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 โครงการ วมว. มธ.-สกร. ที่ได้รับรางวัลชมเชยการนำเสนอแบบบรรยาย เรื่อง “การตรึงสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินสายพันธุ์ Nostoc sp. TUBT05 ในรูปแบบของเม็ดเจลอัลจิเนตเพื่อพัฒนาเป็นวัสดุปลูก” จากการเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย ในงานประชุมสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ 8 ที่จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 27-28 มีนาคม 2560 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเปญญา จิตตพันธ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการปัญหาพิเศษ

 

  • 17795772_914827641954121_956016878318087081_n
    17800011_914827818620770_2554144464321129865_n