ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน พนักงานมหาวิทยาลัย (อัตราเลขที่ 6869)