ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (อัตราเลขที่ 0020)