ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ (ปฏิบัติงานที่ศูนย์รังสิต)