ขอเชิญชวนเข้าฟังการเเข่งขัน Pitching ในโครงการ Innovative Entrepreneur -Think Big Act Small วันที่ 17 พ.ค. 2561 ณ ห้องกระจก ชั้น1 อาคาร บร.5