ประชาสัมพันธ์รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 3 รับตรงร่วมกัน

วันสัมภาษณ์ : วันที่ 10 มิถุนายน 2561
เวลา : 8.30 – 12.00 น.
สถานที่ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ตามเอกสารแนบด้านล่าง)
อาคารบรรยายรวม 4 (บร.4) หมายเลข 25
https://goo.gl/maps/y8WGksS1Hr32
อาคารบรรยายรวม 5 (บร.5) หมายเลข 26
https://goo.gl/maps/YRLZFyW2zdS2

 

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน

>>>> คลิกดูรายชื่อ <<<<

 

 

การสัมภาษณ์

เลขที่ห้งสัมภาษณ์

300996