โครงการเผยแพร่การใช้ประโยชน์ หนังสือชุด “นามานุกรมวรรณคดีไทย”

inw001
มูลนิธิสมเด็จพระเทพฯและสถาบันศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนา(มายา) จัดทำรายการสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ชุด “มหัศจรรย์วรรณคดีไทย” ซึ่งมีคณาจารย์ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นวิทยากร ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 07.50-08.00 ทางช่อง 9 อสมท.