โครงการ “ตามแผนบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็ง และยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เรื่อง การพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ด้วยกระบวนการรับรองแบบมีส่วนร่วม พีจีเอส”

S__8511833