หลักสูตร (Programs)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีภาระหน้าที่จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการและการวิจัย ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ในการปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อรองรับการเปิดเสรีทางการศึกษาที่มีผลกระทบต่อการศึกษาไทยของประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ.๒๕๕๘ ให้เป็นหลักสูตรแนวใหม่ที่เรียกว่า “กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework : TQF : HEd) โดยมุ่งเน้นให้บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาของคณะมีมาตรฐานผลการเรียนรู้เป็นที่ยอมรับของสากล และมีความรู้ ทักษะ ตลอดจนสมรรถนะในการทำงานทัดเทียมกับบัณฑิตของนานาชาติ อันเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ ก่อนก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ.๒๕๕๘ โดยมีหลักสูตรระดับปริญญาเอก 5 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 11 หลักสูตร และระดับปริญญาตรี 14 หลักสูตร ดังนี้

หลักสูตรปริญญาตรี (Bachelor's Degree)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สาขาวิชาสถิติ
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาเคมี
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาวิชาฟิสิกส์
สาขาวิชาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ

หลักสูตรปริญญาโท (Master's Degree)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สาขาวิชาสถิติประยุกต์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชนบท
สาขาวิชาการจัดการเกษตรอินทรีย์
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาฟิสิกส์
สาขาวิชาเคมี
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ)

หลักสูตรปริญญาเอก (Doctoral Degree)

สาขาวิชาสถิติ หลักสูตรนานาชาติ
สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ