เกี่ยวกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2529 เป็นคณะลำดับที่ 9 ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเป็นคณะแรกที่ตั้งขึ้น ณ ศูนย์รังสิต และนับเป็นคณะวิทยาศาสตร์ที่ก่อตั้งเป็นแห่งที่ 18 ของประเทศ ในขณะนั้น ด้วยนโยบายของมหาวิทยาลัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เริ่มเปิดการเรียนการสอนใน 5 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ สาขาวิชาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ต่อมาคณะฯได้ขยายการเรียนการสอนในสาขาวิชาเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ ควบคู่กับมหาวิทยาลัยก่อตั้งคณะวิชาใหม่ ๆ ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ และด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งคณะฯรับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ทั้งหมดให้กับทุกคณะวิชา ณ ศูนย์รังสิต

ปัจจุบันคณะฯเปิดการเรียนการสอนครบทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก รวม 38 หลักสูตร ใน 10 ภาควิชา มีจำนวนนักศึกษาในปีการศึกษา 2556 รวม 3,379 คน แยกเป็นปริญญาตรี 3,036 คน ปริญญาโท 298 คน และปริญญาเอก 45 คน ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีแล้ว 25 รุ่น รวม 8,003 คน มหาบัณฑิต 20 รุ่น รวม 642 คน และดุษฎีบัณฑิต 5 รุ่น รวม 12 คน
 

การบริหารงาน

คณะวิทยาศาสตร์มุ่งพัฒนาคณะให้เป็นสถาบันชั้นนำระดับประเทศในการสร้างองค์ความรู้และบุคลากรทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

โครงสร้างองค์กร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย 10 ภาควิชา และ สำนักงานคณะ ซึ่งประกอบด้วย 11 กลุ่มงาน

ติดต่อคณะ

สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชั้น 3 อาคาร บรรยายรวม 5
เลขที่ 99 ถนน พหลโยธิน
ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12121
โทรศัพท์ : 0-2564-4491,0-2564-4495 โทรสาร : 0-2564-4485,0-2564-4494