ผุดแผนลดปัจจัยคุกคาม ดัน “วัดพระมหาธาตุฯ นครศรีธรรมราช” ขึ้นทะเบียนมรดกโลก

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. เผย 2 ปัจจัยคุกคาม “วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร” พร้อมผุดแผนลดความเสี่ยง ดันเป็นแหล่งมรดกโลกอย่างสมบูรณ์ในอนาคต

         รศ.โรจน์ คุณเอนก อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. ผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์มรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม กล่าวว่า เพื่อให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช ได้รับการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกอย่างสมบูรณ์ในอนาคต ซึ่งปัจจุบันแหล่งมรดกแห่งนี้อยู่ในบัญชีเตรียมการ (Tentative List) แล้ว ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลก ครั้งที่ 37 ณ ประเทศกัมพูชา เมื่อเดือนมิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา ประเทศไทยจะต้องจัดทำแฟ้มข้อมูล (Nomination File) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการมรดกโลกพิจารณาอีกครั้ง ล่าสุดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. จึงร่วมกับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดทำแผนอนุรักษ์และคุ้มครองแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช

        สำหรับปัญหาคุกคามที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ เกิดจาก 2 ปัจจัยสำคัญ คือ 1. การคุกคามโดยมนุษย์ ที่เป็นผลจากการขยายตัวของเมืองและการเจริญเติบโตของพื้นที่เศรษฐกิจโดยรอบ และการจัดการภายในแหล่งมรดกยังไม่ดีพอ อาทิ ปัญหาขยะจำนวนมากบริเวณโดยรอบ ปัญหาร้านค้าและผู้ค้าเร่ภายในวัด และ ปัญหารถบรรทุกน้ำหนักเกิน ส่งผลให้เกิดแรงสั่นสะเทือนซึ่งเสี่ยงต่อการแตกหักของผนังโบสถ์หรือยอดเจดีย์ และ 2. การคุกคามโดยธรรมชาติ จากปัญหาจำนวนประชากรนกพิราบที่มีจำนวนมาก ส่งผลกระทบต่อทัศนียภาพโดยรวม และก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นและความสกปรกจากมูลนก และภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ การเกิดน้ำท่วมขังในช่วงฝนตกหนัก เป็นต้น

       ทั้งนี้ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นปูชียสถานสำคัญของประเทศไทย ตั้งอยู่ใน จ.นครศรีธรรมราช มีอายุการสร้างกว่า 800 ปี และเป็นที่รู้จักกว้างขวาง โดยมิจำกัดเพียงแต่พุทธศาสนิกชนในพื้นที่ภาคใต้เท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศไทยและประเทศใกล้เคียง โดยเฉพาะประเทศมาเลเซีย และประเทศสิงคโปร์ ที่นิยมมาสักการะบูชาเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนมีนาคม-มิถุนายน

       จุดเด่นของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร คือ “พระบรมธาตุเจดีย์” มีลักษณะเป็นสถูปทรงระฆังคว่ำที่มีต้นแบบมาจากเจดีย์รุวัลเวริเสยะ ประเทศศรีลังกา ซึ่งสร้างขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 1719 อันเป็นช่วงที่พระเจ้าศรีธรรมาโศก และพระเจ้าจันทรภาณุ แห่งราชวงศ์ปทุมวงศ์ปกครองอาณาจักรนครศรีธรรมราช เมื่อพุทธศตวรรษที่ 18 โดยวางไว้บนหาดทรายแก้ว (อันเป็นที่ตั้งของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารในปัจจุบัน)

ผุดแผนลดปัจจัยคุกคาม ดัน “วัดพระมหาธาตุฯ นครศรีธรรมราช” ขึ้นทะเบียนมรดาโลก

 • nakorn_001
  nakorn_002
  nakorn_003
 • nakorn_004
  nakorn_005
  tuexpo59_052
 • tuexpo59_053
  tuexpo59_054