#

News Highlight

20
03.18

เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ด้วย สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาโครงการปริญญาโทภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 […]

11
08.17

กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนศูนย์ภาคกลาง ประจำปี 2560 (รอบคัดเลือก)

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ขอเชิญนักเรียน […]

Scholarships