#

News Highlight

11
08.17

กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนศูนย์ภาคกลาง ประจำปี 2560 (รอบคัดเลือก)

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ขอเชิญนักเรียน […]

03
07.17

สอบราคาซื้อเครื่่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด ๔๕๐๐๐ บีทียู พร้อมค่าติดตั้ง จำนวน ๒๗ เครื่อง

( สำเนา ) ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด […]

Scholarships