#

News Highlight

02
08.16

เครื่องพยากรณ์โรคข้าว ลดต้นทุนการผลิต โดย ผศ.ดร.ดุสิต อธินุวัฒน์ สาขาวิชาการจัดการเกษตรอินทรีย์ มหาวิทยาลัยธรรมาศาตร์ ในรายการ “เที่ยงวันทันเหตุการณ์” เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2559 ทางช่อง 3

เครื่องพยากรณ์โรคข้าว ลดต้นทุนการผลิต โดย ผศ.ดร.ดุสิต อธินุวัฒน์ สาขาวิชาการจัดการเกษตรอินทรีย์ มหาวิทยาลัยธรรมาศาตร์ ในรายการ […]