#

News Highlight

11
10.16

The Business Battle

จากการแข่งขัน The Business Battle ที่จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบังฯ ซึ่งอาจารย์อักษิกาได้มอบหมายให้นักศึกษาวิชา BA […]