#

News Highlight

04
02.16

บรรจุภัณฑ์แบบ Active Packaging สำหรับลำไยสดไม่รมซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เพื่อการส่งออก ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณจากสภาวิจัยแห่งชาติ

รองศาสตราจารย์วรภัทร ลัคนทินวงศ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ จากผลงานเรื่อง ” บรรจุภัณฑ์แบบ Active […]

02
02.16

คณะวิทยาศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก ประจำปี 2559

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับปริญญาเอกจำนวน 7 หลักสูตร […]