#

ข่าวไฮไลท์

20
08.15

นักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร ได้รับรางวัลระดับดี นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ จาก วช.

  ผลงานผลิตภัณฑ์จากวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ได้รับรางวัลระดับชาติ ผลงานจากวิทยานิพนธ์ ของนางสาวขนิษฐ์ณิชา ศักดิ์สมบูรณ์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร โดยมีนางสาวกรวีร์ […]

17
08.15

การรับสมัครทุนบัณฑิตเรียนดีเพื่อ ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558

การรับสมัครทุนบัณฑิตเรียนดีเพื่อ ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ละเทคโนโลยี ประจำปี การศึกษา 2558 เพื่อเป็นการเพิ่มจำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่คุณภาพ และสร้างสรรค์งานวิจัยและงานอื่นๆ […]