#

News Highlight

28
10.15

ประกาศผลการคัดเลือกนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ ประจำปี 2558

มธ.ประกาศให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระศักดิ์ เภาประเสริฐ เป็นนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ ประเภทอาจารย์ ประจำปี 2558 โดยจะเข้ารับการเชิดชูเกียรติในงานวันนักวิจัย […]