#

News Highlight

24
05.16

27 th International Invention & Innovation Exhibition (ITEX 2016)

รศ.ดร.ประภาศรี เทพรักษา หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และนางสาวขนิษฐ์ณิชา ศักดิ์สมบูรณ์ นักศึกษาระดับปริญญาโท ได้นำผลงาน “ผลิตภัณฑ์ไก่ยอเพื่อสุขภาพพร้อมบริโภคในบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนตัว” […]

24
05.16

คณะวิทยาศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก ประจำปี 2559 รอบ 2

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับปริญญาเอกจำนวน 7 หลักสูตร […]